MR

Medezeggenschap

De MR van obs de Boomhut bestaat uit 3 ouders en 3 teamleden. Zij is een wettelijk orgaan voor inspraak en medebestuur en adviseert de schooldirectie en het team inzake beleid. De MR denkt mee, toetst zijn besluiten, heeft bij bepaalde besluiten instemming- of adviesrecht en is mede verantwoordelijk voor het welzijn van de leerlingen en het team. Tevens bewaakt de MR de kwaliteit van het geboden onderwijs. De directeur is adviserend lid en in deze rol iedere vergadering één uur aanwezig.

Dit schooljaar vergadert de MR op de volgende data:
11 - 09 - 2023
14 - 11 - 2023
30 - 01 - 2024
08 - 04 - 2024
03 - 06 - 2024


MR vergaderingen zijn openbaar. Ouders mogen deze altijd bijwonen. Zij kunnen ook van tevoren agendapunten inbrengen of via een MR lid doorgeven. Toehoorders bij een vergadering hebben geen spreekrecht, maar kunnen dit wel van tevoren aanvragen bij de voorzitter van de MR. De notulen zijn openbaar en door ouders en personeelsleden in te zien. De gegevens van de MR zijn op school in te zien.

Samenstelling MR

Personeelsgeleding:
Mirjan Horstman                       Voorzitter                         
Sander ten Donkelaar            GMROudergeleding
Daisy Oolbekkink                    GMR
Niek Brands
Elke Schrooten                          Secretaris

Activiteitenplan 2023-2024

Medezeggenschapsregelement obs De Boomhut